Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

DREIKAR UM

Wyrób zastrzeżony w UP RP – PL407101

Listwa uszczelniająco-maskująca

Opis wyrobu

Przedmiotem opisu jest listwa uszczelniająco-maskująca. Listwa ta służy do uszczelniania styków elementów szalunkowych używanych do wykonania monolitycznych elementów konstrukcji budowlanych z betonu, takich jak fundamenty, ściany, słupy, stropy, ustroje nośne, prefabrykaty. Może ona służyć jednocześnie do zamaskowania śladu powstającego na powierzchni betonu w miejscach stykania się poszczególnych elementów deskowania.

Znane są i stosowane powszechnie rozwiązania i wyroby służące podobnemu działaniu takie jak: uszczelnienie kitami plastycznymi, taśmami samoprzylepnymi z folii, pianki czy gumy lub listwami z tworzywa sztucznego lub drewna. Te wymienione wyżej rozwiązania jak i podobne uznawane są powszechnie jako nie do końca doskonałe. Brak dokładnego i skutecznego uszczelnienia tych styków powoduje podczas zagęszczenia mieszanki betonowej wyciek mleczka cementowego, co skutkuje powstawaniem na wykananej powierzchni widocznych ubytków tzw. „raków”. Są one trudne do naprawienia, a przy ich nadmiernej ilości i wielkości mogą być powodem dyskwalifikacji całego elementu, która wymagać może rozbiórki. Generuje to u wykonawcy robót betoniarskich niebagatelne dodatkowe koszty finansowe.

Prezentowana listwa charakteryzuje się tym, że w przekroju poprzecznym profil składa się z dwóch części z tworzywa sztucznego: 1 – specjalnie ukształtowanego elementu poziomego oraz 2 – mającego specyficzny przekrój elementu pionowego, a połączonych ze sobą tworzących kształt litery T, co pokazane jest na rys. 1.

 

Rys. 1 Przekrój poprzeczny modelu

 

Zdj.1 Widok modelu

Element (1) posiada zagięte oba końce (3) pod kątem ostrym. Element (2) połączony jest z nim (1) pod kątem prostym w środku jego długości. Element ten w swojej płaszczyźnie może posiadać wycięcia (5) powodujące, że przybiera on kształt grzebienia, co zobrazowane jest na rys. 2. Taki kształt elementu pozwala na łatwe zginanie całej listwy w płaszczyźnie elementu (2), umożliwiając zastosowanie jej do wykonania powierzchni zakrzywionych np. słupów o przekroju kołowym

Rys. 2

Na obu powierzchniach elementu(2) w jego dolnej strefie wyprofilowane są podłużne pogrubienia (4) tworzące w przekroju poprzecznym kształt choinki zwróconej swoimi gałązkami w kierunku profilu (1). Pogrubienia (4) pozwalają na wprowadzenie elementu (2) w szczelinę między elementami szalunku przy użyciu niewielkiej siły, ale skutecznie utrudniają jego wysunięcie się w kierunku odwrotnym. Materiał użyty do budowy listwy jest odporny na działanie umiarkowanej siły uderzeniowej, co pozwala na wprowadzanie go w szczelinę na wymaganą głębokość np. poprzez uderzanie młotkiem gumowym.

Rys. 3 Listwa DREIKAR UM – wymiary

Zagięte końce (3) elementu (1) pozwalają na szczelny docisk jego krawędzi do powierzchni elementów szalunku na całej długości styku nawet w przypadku, gdy powierzchnie sąsiadujących elementów nie są w tej samej płaszczyźnie i tworzą niewielki uskok.

Taki kształt listwy zastosowanej do uszczelnienia wszystkich styków, pionowych i poziomych szalunku wytwarza dodatkowo na wykonanej betonowej powierzchni elementu konstrukcji obiektu regularną siatkę o równych wymiarach płytkich bruzd podnoszących jej wygląd estetyczny.

Listwa ta może znaleźć powszechne zastosowanie w budownictwie jako element składowy systemu deskowań, służący podniesieniu jakości i poprawy wyglądu zewnętrznego powierzchni betonu konstrukcji budowlanych, w szczególności tych obiektów, co do których stawia się wyższe wymagania jakościowe. W sytuacji kiedy coraz powszechniej stosuje się w konstrukcjach budowlanych elementy wykonywane z betonu w standardzie architektonicznym, taki element uzupełniający system deskowań stanie się bardzo poszukiwany na rynku.