Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

DRENKAR F

PATENT nr PL 225378

Geokompozyt drenażowy DRENKAR F jako równoważnik dotychczas stosowanej konstrukcji drenażu do odwonienia izolacji pomostów obiektów mostowych.

Z opisu wymagań zawartych we wzorcowym PFU wynika, że:

      „Do odwonienia izolacji pomostu należy zastosować drenaże podłużne w osi odwodnienia oraz poprzeczne spod zabudowy chodnikowej i krawężników. Powinny one mieć postać drenu z geostyntetyku umieszczonego w korycie uformowanym lub wyciętym w warstwie wiążącej (ochronnej) wykonanej z asfaltu lanego o szerokości 8÷10 cm i przykrytego grysem bazaltowym jednofrakcyjnym (4÷6) otoczonym kompozytem epoksydowym. Wodę z drenażu należy odprowadzać do sączków odwadniających osadzonych w płycie lub do wpustów mostowych poprzez specjalne szczeliny wykształtowane w nich na poziomie izolacji”.

     Powyższej konstrukcji drenaż podłużny jest stosowany obecnie jako właściwie wykonany element systemu odwodnienia obiektu mostowego, na którym warstwę wiążącą zaprojektowano z asfaltu lanego (AL).

A oto kolejne fazy wykonywania takiego drenażu:

Rys. 1 Przekrój drenażu A-A – w strefie między sączkami.

 

Rys. 2 Przekrój drenażu B-B – w osi sączków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3 Przekrój drenażu C–C – w osi wpustu.

 

Rys. 4 FAZA dodatkowa – wykonanie tzw. przeciwspadku przy krawężniku: rozwiązania dobre i złe.

 

Rys. 5 Widok w planie przebiegu drenażu.

     Zdjęcia z realizacji robót.

 

Drenaż na obiekcie, na którym warstwa wiążąca jest zaprojektowana z SMA lub z betonu asfaltowego wykonuje się w fazach jak poniżej:

Rys. 6 Fazy realizacji drenażu w warstwie wiążącej z SMA

Znana jest i stosowana powszechnie klasyczna konstrukcja drenażu poziomego tzw. „drenażu francuskiego” wykonywana w budowlach ziemnych (nasypy drogowe, kolejowe, wały przeciwpowodziowe, hałdy odpadów poprodukcyjnych jak i zbocza naturalne).

     Rys. 7 Drenaż francuski – rozwiązanie klasyczne

     Konstrukcję jego stanowi przewód drenarski (np. rura perforowana z tworzywa sztucznego) układany w dolnej strefie budowli ziemnej, który obłożony jest warstwą z odpowiednio dobranego materiału filtracyjnego z kruszyw naturalnych o dużej przepuszczalności oraz zabezpieczony co najmniej od góry i z boków powłoką filtrującą w postaci specjalnej geowłókniny. Powłoka ta ma za zadanie niedopuszczenie do przenikania wraz z napływającą wodą do wnętrza drenażu drobnych cząstek gruntu, które mogą doprowadzić do zamulenia strefy przepuszczalnej i w konsekwencji do utraty skuteczności działania całej konstrukcji drenażu. Woda przenikając powoli z gruntu dociera do tak wykonanej konstrukcji drenażu i po przefiltrowaniu spływa szybko w kierunku przewodu drenarskiego, który ułożony z odpowiednim spadkiem podłużnym odprowadza ją poza obszar nasypu ziemnego do zewnętrznych urządzeń systemu odwodnienia budowli ziemnej. Zmodyfikowana wersja „drenażu francuskiego” może skutecznie służyć do odwodnienia izolacji układanej na płytach pomostów obiektów mostowych, ale w tym przypadku ma on odprowadzać wodę przenikającą przez warstwy bitumiczne nawierzchni mostowej.

Konstrukcję takiego zmodyfikowanego drenażu stanowi DRENKAR F, wykonanego z wykorzystaniem drenu prefabrykowanego DRENKAR.  DRENKAR F składa się z drenu prefabrykowanego DRENKAR oraz z otaczającego go i przymocowanego szwem luźnego „rękawa” z geowłókniny o właściwościach filtracyjno-drenujących.

Rys. 7 Przekrój poprzeczny DRENKARU F

Buduje on właśnie klasyczną postać „drenażu francuskiego” posiadając wszystkie jego cechy i elementy. Perforowaną rurę drenarską z tworzywa sztucznego zastępuje tu prefabrykowany dren DRENKAR o przekroju 45 x 8 mm. DRENKAR F umieszcza się w takim samym korycie jak dren DRENKAR, uformowanym lub wyciętym w warstwie wiążącej ( ochronnej) z asfaltu lanego o szerokości 6÷8 cm. Jednak przed ułożeniem DRENKARU F w korycie należy najpierw „rękaw” wypełnić drobnoziarnistym materiałem filtracyjnym o frakcji np. 3÷5.

 

Rys. 8 Przekrój poprzeczny drenażu podłużnego wykonanego z użyciem DRENKARU F

  1. Hydroizolacja
  2. Warstwa wiążąca – asfalt lany
  3. Warstwa ścierana – SMA
  4. Dren prefabrykowany DRENKAR
  5. Warstwa filtracyjna – grys bazaltowy frakcji 3÷5
  6. Rękaw z geowłókniny filtrującej
  7. Szew rękawa

 

Zaleca się wykonywać tę czynność w bezpośrednim sąsiedztwie danego odcinka koryta, tj. na wykonanej już warstwie wiążącej. Końce wypełnionego DRENKARU F należy zacisnąć kawałkiem sznurka lub drutu w takim miejscu, aby odsłonięty i wystający poza „rękaw” odcinek drenu DRENKAR o długości min. 15cm mógł być wpuszczony pionowo w dół do sączka lub wpustu. Tak przygotowany odcinek DRENKARU F chwytając w niewielkich odstępach za „rękaw” w miejscu jego szwu należy przesunąć i umieścić w korycie, zwracając uwagę aby szew przebiegał osiowo po wierzchu drenażu. Osiowe położenie szwu zapewnia, że umocowany do „rękawa” dren DRENKAR leży poziomo na izolacji na dnie koryta .

Zastosowanie DRENKARU F buduje rozwiązanie prostsze i tańsze w wykonaniu oraz wyklucza ryzyko popełnienia błędu przy otaczaniu grysu kompozycją z żywicy epoksydowej. Stanowi jednocześnie rozwiązanie lepsze funkcjonalnie i wydłuża ono trwałość skutecznego działania drenażu. Filtrujące działanie „rękawa” z geowłókniny zastosowanego w DRENKARZE F nie dopuści do zamulenia drenażu pyłem i drobnymi cząsteczkami piasku docierającymi do niego wraz z wodą przenikającą przez pory w bitumicznej nawierzchni mostowej.

Może ono również z powodzeniem zastąpić klasyczne rozwiązanie wymaganego drenażu poprzecznego w nasypie na końcu płyty przejściowej jak i drenażu instalowanego u podstawy ścian przyczółka od strony nasypu.

DRENKAR F mając w swojej konstrukcji dren DRENKAR zachowuje wszystkie jego właściwości techniczno-użytkowe i spełnia wymagania zapisane w jego Aprobacie Technicznej, a dodatkowo wzbogaca się o jego zalety i niestandardowe możliwości funkcjonalne.